Työterveyshoitajaliitto otti kantaa hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

27.2.2017

Suomen Työterveyshoitajaliiton esittää erillisasetusta, jolla sähköiset työterveyshuollon asiakirjat siirtyisivät yrityksen mukana palveluntuottajan vaihtuessa.

Sähköisistä asiakirjoista annettu hallituksen esitys keskittää terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tiedot yksittäisestä asiakkaasta ja ovat asiakkaan suostumuksella yhdessä järjestelmässä sekä hyödynnettävissä kaikissa asiakkaan palveluyksiköissä, niin sosiaalihuollon kuin terveydenhuollon osalta. Näin ollen myös yksityisen ja julkisen terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon aktiivisempi vuoropuhelu mahdollistuu. Työterveyshuoltoasiakkaiden erilaiset haastavat elämäntilanteet ja -kriisit sekä niiden hoito tulevat nykyistä läpinäkyvämmäksi eri tahojen välillä. Asiakkaan tuen ja hoidon tarpeen tunnistaminen voidaan toteuttaa sektorista riippumatta, mikä parantaa hoidon laatua ja asioinnin sujuvuutta.

Myös yksittäisen kansalaisen oma aktiivisuus hyvinvointiinsa mahdollistuu nykyistä paremmin, kun hän voi tallentaa itsestään terveys- ja hyvinvointitietoja. Omahoito ja sen tukemisen mahdollisuudet ja asiakkaan itsemääräämisoikeudet lisääntyvät. Terveyden- ja sosiaalihuollon resurssien kohdentaminen asiakastyöhön mahdollistuvat, kun asiakastietojen tallentamiseen ja kirjaamiseen ei kulu turhaa voimavaroja. Asiakkaiden hyvinvointitietojen tallennus täydentää ja antaa lisätietoa mm. työterveyshuollon terveystarkastuksessa laadittavaan työhyvinvointisuunnitelmaan.

Työterveyshuollossa on myös syrjäytymisvarassa olevia asiakkaita, jotka eivät osaa eivätkä halua käyttää sähköisiä järjestelmiä. Tästä näkökulmasta sähköisten järjestelmien käyttö saattaa kasvattaa eriarvoisuutta. Vaikka kansalaisella onkin mahdollisuus valtuuttaa toinen henkilö asioimaan puolestaan, niin syrjäytymisvaarassa olevan asiakkaan itse tai valtuutetun tuottamia hyvinvointitietoja järjestelmään tuskin kertyy.

Suomen Työterveyshoitajaliiton esittää erillisasetusta, jolla sähköiset työterveyshuollon asiakirjat siirtyisivät yrityksen mukana palveluntuottajan vaihtuessa. Työterveyshuollon asiakirjat kuten työpaikalle tehdyt työpaikkaselvitykset sekä toimintasuunnitelma eivät nykyään seuraa yrityksen mukana sen vaihtaessa palveluntuottajaa tai työterveyshuollon tuottavassa tahossa tapahtuessa muutoksia, esimerkiksi julkisen hankintalain mukaisen kilpailutuksen seurauksena.

Erillisasetuksen tarkoituksena olisi organisaatiotietojen jatkuvuus, kustannusten hallinta työterveyshuollossa ja laadun ja vaikuttavuuden parantaminen työterveysyhteistyössä.

Sähköinen lääkemääräys tulee helpottamaan hoidon turvallisuuden ja vaikuttavuuden arviointia ja asiakkaan lääketurvallisuutta tyterveyshuollon sairaanhoidon osalta, kun siirrytään yksittäisistä reseptiarkistoista pois ja tilalle tulee yksi tietovaranto, Reseptikeskus.


Helsingissä 24.2.2017

Suomen Työterveyshoitajaliitto – Finlands Företagshälsovårdareförbund ry


Pilvi Österman
Puheenjohtaja
040 761 7152
pilvi.osterman@stthl.fi