Usein kysyttyä lyhyesti

Työsopimus

Onko suullinen työsopimus pätevä?

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Kirjallinen työsopimus on varmin, koska työsuhteen ehdot ovat siitä tarkistettavissa esim. erimielisyystilanteissa. Lue lisää.

Voinko irtisanoa määräaikaisen työsopimukseni?

Määräaikainen työsopimus on tarkoitettu olevan voimassa sovitun määräajan, joka sitoo kumpaakin osapuolta. Määräaikaisen työsopimuksen voi irtisanoa ainoastaan silloin, jos työsopimuksella on nimenomaisesti sovittu irtisanomisajasta. Sopimalla työnantajan kanssa työsuhteen aikana voi määräaikaisenkin työsuhteen päättää.  Lue lisää.

Miten toimin, jos minulla on työssäni palkkaan, työaikaan tai muu työsopimukseeni liittyvä ongelma?

Selvitä asiaa aina ensimmäiseksi esimiehesi kanssa. Jos työpaikallasi on luottamusmies, ota yhteyttä häneen. Ellei luottamusmiestä ole, voit olla yhteydessä liittoon. Lue lisää.

Työnantajani tarjoaa uutta työsopimusta, jolla työsuhteeni ehdot heikkenisivät. Onko minun allekirjoitettava?

Työsopimus on voimassa kunnes toisin sovitaan. Työnantaja voi muuttaa yksipuolisesti työsuhteen ehtoja vain siinä tilanteessa, kun on perusteet irtisanoa työntekijä tuotannollis-taloudellisista syistä. Tilanne edellyttää, että työpaikalla käydään yt-neuvottelut. Jos irtisanomisperusteet ovat olemassa, käytännössä työntekijä joutuu valitsemaan uuden työsopimuksen ja työnantajan irtisanomisen väliltä. - Työntekijälle on annettava aikaa tutustua sopimuksen ehtoihin, ennen minkään työsuhteeseen liittyvän sopimuksen allekirjoittamista.

Liikkeen luovutuksen jälkeen entinen työsopimus on voimassa, eikä laki edellytä tehtäväksi uutta työsopimusta.

 

Kilpailukieltosopimus

Työnantajani tarjoaa sopimusta, jolla rajoitetaan mahdollisuuttani tehdä työsuhteeni päättymisen jälkeen työsopimus toisen työnantajan kanssa. Onko tämä laillista?

Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä vain erittäin painavasta syystä, koska sillä rajoitetaan työntekijän oikeutta harjoittaa ammattiaan ja ansaita elantonsa. Rajoitusaika voi olla enintään kuusi (6) kuukautta, jos työnantaja ja työntekijä eivät samalla sovi työnantajan työntekijälle rajoitusaikana maksettavasta korvauksesta. Jos korvauksesta sovitaan, rajoitusaika voi olla enintään yhden (1) vuoden. Korvauksen on oltava kohtuullinen siihen nähden, minkä suuruinen ansionmenetys työntekijälle rajoituksesta aiheutuu mm. työllistymismahdollisuudet huomioiden. Korvauksen suuruus on arvioitava tapauskohtaisesti.

 

Työnantajan vaihtuminen - liikkeen luovutus

Voinko jäädä liikkeen luovutuksessa entisen työnantajani palvelukseen?

Työntekijällä ei ole oikeutta jäädä entisen työnantajansa palvelukseen. Hänellä on kuitenkin oman irtisanomisaikansa pituudesta riippumatta erityinen irtisanomisaika, jos hän ei halua siirtyä uuden työnantajan palvelukseen. Lue lisää.

Voiko työnantaja - entinen tai uusi - irtisanoa minut liikkeen luovutuksessa?

Ei voi. Liikkeenluovutus ei ole työsopimuslain mukainen irtisanomisperuste. Lue lisää.

Tuleeko minun tehdä liikkeen luovutuksen jälkeen uusi työsopimus uuden työnantajan kanssa?

Liikkeenluovutuksen yhteydessä ei tarvitse tehdä uutta työsopimusta, koska työntekijät siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä ja entisin työsopimuksin. Lue lisää.

Voiko uusi työnantaja irtisanoa minut liikkeen luovutuksen jälkeen?

Kun liikkeen luovutus on tapahtunut, työnantaja voi vähentää työvoimaa irtisanomalla tai lomauttamalla normaalein työsopimuslain mukaisin perustein (tuotannollis-taloudellinen peruste). Tällöin on käytävä yhteistoimintalain mukaiset yt-neuvottelut. Lue lisää.

 

Perhevapaat

Voiko työnantaja kieltäytyä myöntämästä minulle osittaista hoitovapaata?

Työnantaja voi kieltäytyä antamasta vapaata vain siinä tapauksessa, että siitä aiheutuu työpaikan tuotanto/palvelutoiminnalle sellaista vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisin työjärjestelyin. Jos työnantaja ja työntekijä eivät pysty sopimaan järjestelyistä, työntekijällä on aina oikeus osittaiseen hoitovapaaseen työsopimuslain tarkemmin säätämin järjestelyin.  Lue lisää.

 

Vuosiloma

Voiko työnantaja määrätä pidettäväksi vuosilomani ennen määräaikaisen työsopimukseni päättymistä?

Työnantaja voi määrätä loman pidettäväksi vuosilomalain mukaisesti eli vahvistaa sen pidettäväksi silloin, jos työsuhde päättyy lomakaudella. Työsopimuksen päättyminen ei oikeuta loman vahvistamiseen laista poiketen.